Bogusław Kempny

Serwer kamer

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....Podłączamy kolejne kamery do Raspberry, w /dev pojawią się kolejne urządzenia video1, video2...

Pięknie, ale jak rozpoznać, która kamera fotografuje drzwi, a która jest w oknie?

Tę z okna podłączyliśmy do USB4, tę skierowaną na drzwi do USB2. Pomocna będzie komenda z pakietu v4l-utils:

root@mobile3:~# v4l2-ctl --list-devices
UVC Camera (046d:081b) (usb-3f980000.usb-1.4):
/dev/video0
UVC Camera (046d:081b) (usb-3f980000.usb-1.5):
/dev/video1

Już wiemy, które urządzenie video z /dev do którego portu USB jest podłączone.

Wystarczy prościutki program zamieniający numer portu USB na nazwę urządzenia video i możemy pstrykać zdjęcia.

W tym, co v4l2-ctl wyprodukuje, wyszukuje numer portu USB i zwraca nazwę własciwego urządzenia video

 sprintf(wzor,"usb-1.%1d" , atoi(argv[1])); 
 while( fgets(buf, 50, stdin) != NULL)
 {
  if ( strstr(buf, wzor) != NULL) 
  {
   fgets(buf, 50, stdin);
   printf("%s", buf);
   exit(0);
  }
 } 
} //od main