Bogusław Kempny

Klawiatura numeryczna

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....No to teraz właściwe czytanie klawiatury.
int read_key()
{
 int kod=0;
Na linii pierwszego wiersza ustawiamy logiczna jedynkę i czekamy 5 mikrosekund, żeby ten sygnał na pewno fizycznie się pojawił i był stabilny:
 
 digitalWrite (IN1, 1);
 Delay(5);
Teraz sprawdzamy, czy na którejś linii kolumn pojawiła się jedynka logiczna. Jeśli tak, to znaczy że naciśnięto klawisz zwierający pierwszy wiersz z testowaną kolumną, w zmiennej kod zapisujemy kod ASCII naciśniętego klawisza.
 
 if (digitalRead(OU1)==1) {kod=0x44;}
 if (digitalRead(OU2)==1) {kod=0x23;}
 if (digitalRead(OU3)==1) {kod=0x30;}
 if (digitalRead(OU4)==1) {kod=0x2A;}
 digitalWrite (IN1, 0);
Ustawiamy na testowanej linii zero logiczne i powtarzamy sprawdzanie dla kolejnych linii wierszy klawiatury.
 digitalWrite (IN2, 1);
 Delay(5);
 if (digitalRead(OU1)==1) {kod=0x43;}
 if (digitalRead(OU2)==1) {kod=0x39;}
 if (digitalRead(OU3)==1) {kod=0x38;}
 if (digitalRead(OU4)==1) {kod=0x37;}
 digitalWrite (IN2, 0);

 digitalWrite (IN3, 1);
 Delay(5);
 if (digitalRead(OU1)==1) {kod=0x42;}
 if (digitalRead(OU2)==1) {kod=0x36;}
 if (digitalRead(OU3)==1) {kod=0x35;}
 if (digitalRead(OU4)==1) {kod=0x34;}
 digitalWrite (IN3, 0);

 digitalWrite (IN4, 1);
 Delay(5);
 if (digitalRead(OU1)==1) {kod=0x41;}
 if (digitalRead(OU2)==1) {kod=0x33;}
 if (digitalRead(OU3)==1) {kod=0x32;}
 if (digitalRead(OU4)==1) {kod=0x31;}
 digitalWrite (IN4, 0);
No i prawie gotowe. W zmiennej kod mamy kod ASCII naciśniętego klawisza. Teraz juz tylko sprawdzenie czy przypadkiem tego klawisza juz poprzednio nie odczytaliśmy:
 if (kod != last)
Jeśli to pierwsze wykrycie naciśnięcia tego klawisza, zapamiętujemy ten fakt w zmiennej last i zwracamy kod ASCII:
  {
  last = kod;
  return kod ;
  }
 else
W przeciwnym wypadku (nie naciśnięto żadnego klawisza lub naciśnięty jest jeszcze poprzednio opisany), zwracamy wartość 0:
  {
  return 0;
  }
}
No i procedura opóźnienia, niewrażliwa na przerwania (nie używamy ich w tym programie, ale mogą zostac użyte w jakimś innym), opisana już przy okazji opisu czujnika HC-SR04
void Delay(int microsec)
{
 struct timespec tim;
 tim.tv_sec = 0;
 tim.tv_nsec = microsec * 1000;
   while(nanosleep(&tim,&tim)==-1)
     continue;
}