Bogusław Kempny

Serwer kamer

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....


Teraz zrobimy serwer nasłuchujący na wybranym porcie (przekazywanym jako parametr przy uruchomieniu naszego programu) ewentualnych próśb o zrobienie zdjęcia.

  int sockfd, newsockfd, portno, clilen;
  struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;
Tworzymy socket:
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if (sockfd < 0) 
  {
    perror("ERROR opening socket");
    exit(1);
  }
  bzero((char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr));

W zmiennej portno zapisujemy numer portu na którym nasz serwer ma nasłuchiwać:
  portno = atoi(argv[1]); //arbitralny zakres 5090 - 5099
  serv_addr.sin_family = AF_INET;
  serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  serv_addr.sin_port = htons(portno);
 
Adresujemy nasz socket:
  if (bind(sockfd, (struct sockaddr *) &serv_addr,
             sizeof(serv_addr)) < 0)
  {
     perror("ERROR on binding");
     exit(1);
  }I uruchamiamy nasz serwer, na wskazanym przez nas porcie bedzie sluchał próśb klientów:
Liczba 5 to długość kolejki klientów oczekujących na połączenie.
 listen(sockfd,5);
 clilen = sizeof(cli_addr);
  
 while (TRUE)
  {
I czekamy na klienta. Jak się pojawi, accept utworzy nowy socket (newsockfd), który będzie używany do komunikacji z tym klientem:
restart:
  newsockfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&cli_addr, 
                &clilen);

  if (newsockfd < 0) 
  {
    if (errno == EINTR) goto restart;
    perror("ERROR on accept");
    exit(1);
  }